مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 13ارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه13 کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
13 39.168 انفورماتيك  پزشكي   شيراز باپرداخت  شهريه علوم كامپيوتري
درصد درس دوم درصد درس اول
50.1024 مديريت  اطلاعات  سلامت 40.8 اصول  برنامه  نويسي  و ساختمان  داده  ها
درصد درس چهارم درصد درس سوم
17.6562 انفورماتيك  سلامت 78.3258 رياضي  و امار حياتي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 زبان  عمومي 53.4378 كليات  و اصطلاحات  پزشكي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.