انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 7 1کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه 17 کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
17 48.8478 انفورماتيك  پزشكي   تربيت  مدرس مهندسي فن آوري اطلاعات _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
89.4642 مديريت  اطلاعات  سلامت 36.72 اصول  برنامه  نويسي  و ساختمان  داده  ها
درصد درس چهارم درصد درس سوم
27.4686 انفورماتيك  سلامت 61.9344 رياضي  و امار حياتي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
4.743 زبان  عمومي 63.138 كليات  و اصطلاحات  پزشكي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.