مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 30کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه30 کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
30 39.576 انفورماتيك  پزشكي   اروميه فناوري اطلاعات سلامت _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
57.273 مديريت  اطلاعات  سلامت 24.48 اصول  برنامه  نويسي  و ساختمان  داده  ها
درصد درس چهارم درصد درس سوم
45.1248 انفورماتيك  سلامت 23.6844 رياضي  و امار حياتي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
2.3766 زبان  عمومي 72.8586 كليات  و اصطلاحات  پزشكي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.