مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 132کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

 

کارنامه رتبه 132 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
132 51.9894 بيوشيمي  باليني   بندرعباس زيست شناسي عمومي 
درصد درس دوم درصد درس اول
0 ميكروبشناسي 68.5338 شيمي  الي  و عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
16.1058 زيست  سلولي  - مولكولي 44.5332 بيوشيمي  عمومي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
45.7164 زبان  عمومي 0 ژنتيك
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.