مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 142 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

 

کارنامه رتبه 142 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
142 57.0282 بيوشيمي  باليني   سمنان علوم آزمايشگاهي
درصد درس دوم درصد درس اول
66.0756 زيست  سلولي  - مولكولي 76.5 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
80.6106 شيمي  الي  و عمومي 0 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
46.6038 زبان  عمومي 0 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.