مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 145 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

 

کارنامه رتبه 145 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
145 57.8952 بيوشيمي  باليني   مازندران علوم آزمايشگاهي _دامپزشكي
درصد درس دوم درصد درس اول
0 ميكروبشناسي 71.7264 شيمي  الي  و عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
59.0478 زيست  سلولي  - مولكولي 50.286 بيوشيمي  عمومي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
22.8684 زبان  عمومي 0 ژنتيك
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.