مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 2 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

 

کارنامه رتبه 2 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
2 90.4842 بيوشيمي  باليني   تهران زيست شناسي  _ دبيري
درصد درس دوم درصد درس اول
73.2666 زيست  سلولي  - مولكولي 100.4088 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
76.9386 شيمي  الي  و عمومي 0 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
91.4532 زبان  عمومي 0 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.