انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 2 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

 

کارنامه رتبه 2 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
2 90.4842 بيوشيمي  باليني   تهران زيست شناسي  _ دبيري
درصد درس دوم درصد درس اول
73.2666 زيست  سلولي  - مولكولي 100.4088 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
76.9386 شيمي  الي  و عمومي 0 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
91.4532 زبان  عمومي 0 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.