مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 28 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

 

کارنامه رتبه 28 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
28 75.9288 بيوشيمي  باليني   شهيدبهشتي علوم آزمايشگاهي
درصد درس دوم درصد درس اول
0 ميكروبشناسي 70.1352 شيمي  الي  و عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
84.1092 زيست  سلولي  - مولكولي 66.0756 بيوشيمي  عمومي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
94.962 زبان  عمومي 0 ژنتيك
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه معین استفاده نموده است.