مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 30 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

 

کارنامه رتبه 30 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
30 52.734 بيوشيمي  باليني   ازاد واحد شاهرود زيست شناسي  _ علوم گياهي
درصد درس دوم درصد درس اول
0 ميكروبشناسي 60.5676 شيمي  الي  و عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
55.4778 زيست  سلولي  - مولكولي 38.7906 بيوشيمي  عمومي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
40.443 زبان  عمومي 0 ژنتيك
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.