مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 35 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

 

کارنامه رتبه 35 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
35 68.1462 بيوشيمي  باليني   قزوين علوم آزمايشگاهي _دامپزشكي
درصد درس دوم درصد درس اول
0 ميكروبشناسي 76.5 شيمي  الي  و عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
66.2082 زيست  سلولي  - مولكولي 56.0286 بيوشيمي  عمومي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
57.1608 زبان  عمومي 0 ژنتيك
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.