مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 41 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

 

کارنامه رتبه41 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
41 54.7332 بيوشيمي  باليني   كاشان  باپرداخت  شهريه علوم آزمايشگاهي
درصد درس دوم درصد درس اول
0 ميكروبشناسي 12.9336 شيمي  الي  و عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
28.6314 زيست  سلولي  - مولكولي 84.4764 بيوشيمي  عمومي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
33.4152 زبان  عمومي 0 ژنتيك
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.