مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 62 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

 

کارنامه رتبه62 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
62 49.4598 بيوشيمي  باليني   لرستان  باپرداخت  شهريه زيست شناسي  _ علوم جانوري
درصد درس دوم درصد درس اول
0 ميكروبشناسي 68.5338 شيمي  الي  و عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
35.7918 زيست  سلولي  - مولكولي 15.81 بيوشيمي  عمومي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
39.5658 زبان  عمومي 0 ژنتيك
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.