مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 69 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

 

کارنامه رتبه 69 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
69 49.7352 بيوشيمي  باليني   كرمان  باپرداخت  شهريه زيست شناسي  _ علوم جانوري
درصد درس دوم درصد درس اول
40.2186 زيست  سلولي  - مولكولي 60.5676 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
50.1024 شيمي  الي  و عمومي 0 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
26.3772 زبان  عمومي 0 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.