انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 9 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

 

کارنامه رتبه 9 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
9 79.3356 بيوشيمي  باليني   شيراز شيمي _ كاربردي
درصد درس دوم درصد درس اول
66.0756 زيست  سلولي  - مولكولي 97.2162 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
78.7338 شيمي  الي  و عمومي 0 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
39.5658 زبان  عمومي 0 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.