مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 9 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

 

کارنامه رتبه 9 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
9 79.3356 بيوشيمي  باليني   شيراز شيمي _ كاربردي
درصد درس دوم درصد درس اول
66.0756 زيست  سلولي  - مولكولي 97.2162 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
78.7338 شيمي  الي  و عمومي 0 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
39.5658 زبان  عمومي 0 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.