مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 39 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی95-96

 

کارنامه رتبه 39 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
39 60.282 اپيدميولوژي   كرمان بهداشت عمومي
درصد درس دوم درصد درس اول
59.16 اصطلاحات  پزشكي 68.7786 مباني  اپيدميولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
72.3894 بهداشت  عمومي 81.9468 اپيدميولوژي  بيماريها
درصد درس ششم درصد درس پنجم
1.9992 زبان  عمومي 75.0006 مقدمات  امار زيستي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.