مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 47 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی95-96

 

کارنامه رتبه 47 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
47 59.3844 اپيدميولوژي   شهركرد بهداشت عمومي
درصد درس دوم درصد درس اول
51.0102 اصطلاحات  پزشكي 73.5318 مباني  اپيدميولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
51 بهداشت  عمومي 83.5992 اپيدميولوژي  بيماريها
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 زبان  عمومي 91.5042 مقدمات  امار زيستي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه معین استفاده نموده است.