مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 50 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی95-96

 

کارنامه رتبه 50 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
50 59.6088 اپيدميولوژي   كردستان بهداشت عمومي
درصد درس دوم درصد درس اول
4.08 اصطلاحات  پزشكي 87.7608 مباني  اپيدميولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
64.158 بهداشت  عمومي 70.227 اپيدميولوژي  بيماريها
درصد درس ششم درصد درس پنجم
66.9936 زبان  عمومي 43.503 مقدمات  امار زيستي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.