مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه11کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه11 کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
11 48.4908 فيزيك  پزشكي   اصفهان  باپرداخت  شهريه فيزيك _ اتمي
درصد درس دوم درصد درس اول
66.2388 فيزيك 78.081 فيزيك  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 فيزيولوژي 51 رياضي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
8.6598 زبان  عمومي 0 تشريح
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.