مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه23کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه23 کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
23 45.2166 فيزيك  پزشكي   تربيت  مدرس  باپرداخت  شهريه فيزيك _ هسته اي
درصد درس دوم درصد درس اول
91.4022 فيزيك 30.2226 فيزيك  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 فيزيولوژي 53.2236 رياضي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
34.6392 زبان  عمومي 17.0034 تشريح
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.