مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه24کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه24 کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
24 48.5622 فيزيك  پزشكي   تهران  باپرداخت  شهريه فيزيك _ هسته اي
درصد درس دوم درصد درس اول
76.8264 فيزيك 86.8938 فيزيك  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 فيزيولوژي 26.6016 رياضي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 زبان  عمومي 0 تشريح
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.