مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه25کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه25 کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
25 54.8352 فيزيك  پزشكي   شهيدبهشتي فيزيك _ هسته اي
درصد درس دوم درصد درس اول
67.5546 فيزيك 75.5514 فيزيك  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 فيزيولوژي 95.3496 رياضي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
8.6598 زبان  عمومي 0 تشريح
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.