مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه28کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه28 کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
28 39.933 فيزيك  پزشكي   يزد باپرداخت  شهريه فيزيك كاربردي
درصد درس دوم درصد درس اول
66.2388 فيزيك 61.6998 فيزيك  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 فيزيولوژي 28.8354 رياضي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
2.8866 زبان  عمومي 10.2 تشريح
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.