مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه31کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه31 کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
31 48.1542 فيزيك  پزشكي   اهواز فيزيك _ اتمي
درصد درس دوم درصد درس اول
83.4462 فيزيك 66.7488 فيزيك  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
17.0034 فيزيولوژي 19.9614 رياضي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
10.5876 زبان  عمومي 30.6 تشريح
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.