مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه5کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه5 کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
5 66.3612 فيزيك  پزشكي   ايران فيزيك _ اتمي
درصد درس دوم درصد درس اول
90.0762 فيزيك 95.7066 فيزيك  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
-5.661 فيزيولوژي 77.6016 رياضي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
9.6186 زبان  عمومي 40.8 تشريح
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه معین استفاده نموده است.