مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه56 کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه56 کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
56 45.033 فيزيك  پزشكي   كرمانشاه تكنولوژي پزشكي هسته اي 
درصد درس دوم درصد درس اول
72.8484 فيزيك 41.5548 فيزيك  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
17.0034 فيزيولوژي 28.8354 رياضي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
37.5258 زبان  عمومي 51 تشريح
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.