مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه75کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه75 کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
75 41.055 فيزيك  پزشكي   يزد فيزيك _ اتمي
درصد درس دوم درصد درس اول
91.4022 فيزيك 60.4452 فيزيك  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 فيزيولوژي 8.874 رياضي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 زبان  عمومي 0 تشريح
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.