انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه21کارشناسی ارشد فیزیولوژِی95-96

 

کارنامه رتبه21کارشناسی ارشد فیزیولوژِی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
21 45.5532 فيزيولوژي   سمنان هوشبري
درصد درس دوم درصد درس اول
14.5758 بيوشيمي 71.094 فيزيولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
32.6808 زبان  عمومي 42.0546 زيست شناسي  جانوري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 0
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.