مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه26کارشناسی ارشد فیزیولوژِی95-96

 

کارنامه رتبه26کارشناسی ارشد فیزیولوژِی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
26 26.1324 فيزيولوژي   اراك  باپرداخت  شهريه زيست شناسي  _ علوم گياهي
درصد درس دوم درصد درس اول
12.138 بيوشيمي 26.2752 فيزيولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
15.8406 زبان  عمومي 48.3684 زيست شناسي  جانوري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 0
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.