انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه65کارشناسی ارشد فیزیولوژِی95-96

 

کارنامه رتبه65کارشناسی ارشد فیزیولوژِی95-96

 
رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
65 34.527 فيزيولوژي   كاشان پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
0 بيوشيمي 33.9966 فيزيولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
65.3616 زبان  عمومي 6.3138 زيست شناسي  جانوري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 0
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.