مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه37 کارشناسی ارشد ایمنی شناسی95-96

 

کارنامه رتبه37 کارشناسی ارشد ایمنی شناسی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
37 56.2938 ايمني  شناسي   بيرجند باپرداخت  شهريه زيست شناسي _ سلولي – مولكولي 
درصد درس دوم درصد درس اول
74.5926 ايمني  شناسي 30.6 زيست  سلولي  مولكولي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 خون  شناسي 44.2578 ميكروب  شناسي  پزشكي  (باكتري  شناسي )
درصد درس ششم درصد درس پنجم
29.8962 زبان  عمومي 49.1028 بيوشيمي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.