مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه53 کارشناسی ارشد ایمنی شناسی95-96

 

کارنامه رتبه53 کارشناسی ارشد ایمنی شناسی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
53 55.8858 ايمني  شناسي   اهواز باپرداخت  شهريه علوم آزمايشگاهي
درصد درس دوم درصد درس اول
73.0728 ايمني  شناسي 22.95 زيست  سلولي  مولكولي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 خون  شناسي 40.4124 ميكروب  شناسي  پزشكي  (باكتري  شناسي)
درصد درس ششم درصد درس پنجم
38.6886 زبان  عمومي 51 بيوشيمي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.