مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه57 کارشناسی ارشد ایمنی شناسی95-96

 

کارنامه رتبه57 کارشناسی ارشد ایمنی شناسی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
57 58.5276 ايمني  شناسي   بيرجند زيست شناسي _ ميكروبيولوژي 
درصد درس دوم درصد درس اول
0 خون  شناسي 35.6898 ميكروب  شناسي  پزشكي  (باكتري  شناسی)
درصد درس چهارم درصد درس سوم
70.0332 ايمني  شناسي 57.7422 زيست  سلولي  مولكولي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
46.6038 زبان  عمومي 37.7808 بيوشيمي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.