مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه67 کارشناسی ارشد ایمنی شناسی95-96

 

کارنامه رتبه67 کارشناسی ارشد ایمنی شناسی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
67 61.2102 ايمني  شناسي   كرمان زيست شناسي  _ علوم جانوري
درصد درس دوم درصد درس اول
0 خون  شناسي 12.7398 ميكروب  شناسي  پزشكي  (باكتري  شناسي)
درصد درس چهارم درصد درس سوم
82.212 ايمني  شناسي 53.8968 زيست  سلولي  مولكولي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
39.5658 زبان  عمومي 41.5548 بيوشيمي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.