مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه7 کارشناسی ارشد ایمنی شناسی95-96

 

کارنامه رتبه7 کارشناسی ارشد ایمنی شناسی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
7 64.3212 ايمني  شناسي   تبريز باپرداخت  شهريه ايمني شناسي
درصد درس دوم درصد درس اول
65.4738 ايمني  شناسي 30.6 زيست  سلولي  مولكولي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 خون  شناسي 78.9072 ميكروب  شناسي  پزشكي  (باكتري  شناسي )
درصد درس ششم درصد درس پنجم
65.0658 زبان  عمومي 60.4452 بيوشيمي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.