مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه76 کارشناسی ارشد ایمنی شناسی95-96

 

کارنامه رتبه76 کارشناسی ارشد ایمنی شناسی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
76 59.4048 ايمني  شناسي   كرمان زيست شناسي _ ميكروبيولوژي 
درصد درس دوم درصد درس اول
0 خون  شناسي 5.0898 ميكروب  شناسي  پزشكي  (باكتري  شناسي)
درصد درس چهارم درصد درس سوم
57.8544 ايمني  شناسي 84.6804 زيست  سلولي  مولكولي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
60.6696 زبان  عمومي 69.8802 بيوشيمي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.