انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه23 رتبه کارشناسی ارشد مامایی95-96

 

کارنامه23 رتبه کارشناسی ارشد مامایی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
23 62.4444 مامايي   اصفهان مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
50.9898 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 86.3022 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
33.3438 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 85.3536 بهداشت  تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس ششم درصد درس پنجم
9.8022 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 36.8934 جنين  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 30.6 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.