مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه27 کارشناسی ارشد مامایی95-96د

 

کارنامه رتبه27 کارشناسی ارشد مامایی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
27 65.9838 مامايي   تهران مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
74.5314 بهداشت  تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده 96.1146 جنين  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 54.1212 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
78.4584 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 36.8934 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 17.34 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.