مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارشناسی ارشد مامایی88 رتبه 95-96

 

کارشناسی ارشد مامایی88 رتبه 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
88 52.224 مامايي   شهيدبهشتي  باپرداخت  شهريه مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
60.8124 بهداشت  تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده 60.8124 جنين  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 56.2122 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
68.646 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 54.264 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 13.26 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه معین استفاده نموده است.