مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 108 کارشناسی ارشد میکروب شناسی95-96

 

کارنامه رتبه 108 کارشناسی ارشد میکروب شناسی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
108 30.804 ميكروب  شناسي   اراك علوم آزمايشگاهي _دامپزشكي
درصد درس دوم درصد درس اول
42.3402 باكتري  شناسي 27.999 قارچ  شناسي  پزشكي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
7.701 ايمني  شناسي 61.2 ويروس  شناسي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
31.875 زيست  سلولي  مولكولي 25.5 انگل  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.