مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 13 کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی95-96

 

کارنامه رتبه 13 کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
13 39.831 ميكروب  شناسي   كرمان علوم آزمايشگاهي
درصد درس دوم درصد درس اول
48.1236 باكتري  شناسي 3.9984 قارچ  شناسي  پزشكي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
53.8968 ايمني  شناسي 47.6034 ويروس  شناسي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
12.75 زيست  سلولي  مولكولي 44.0538 انگل  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 32.0586 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.