مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 172 کارشناسی ارشد میکروب شناسی95-96

 

کارنامه رتبه 172 کارشناسی ارشد میکروب شناسی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
172 28.152 ميكروب  شناسي   مازندران علوم آزمايشگاهي _دامپزشكي
درصد درس دوم درصد درس اول
30.7938 باكتري  شناسي 50.0004 قارچ  شناسي  پزشكي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
38.4846 ايمني  شناسي 42.5034 ويروس  شناسي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
12.75 زيست  سلولي  مولكولي 27.8154 انگل  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.