مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 30 کارشناسی ارشد میکروب شناسی95-96

 

کارنامه رتبه 30 کارشناسی ارشد میکروب شناسی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
30  21.4506 ميكروب  شناسي   شهركرد باپرداخت  شهريه زيست شناسي عمومي
درصد درس دوم درصد درس اول
36.567 باكتري  شناسي -1.9992 قارچ  شناسي  پزشكي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
9.6186 ايمني  شناسي 22.1034 ويروس  شناسي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
25.5 زيست  سلولي  مولكولي -2.3256 انگل  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 13.6068 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.