مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 31 کارشناسی ارشد میکروب شناسی95-96

 

کارنامه رتبه 31 کارشناسی ارشد میکروب شناسی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
31 23.052 ميكروب  شناسي   بابل  باپرداخت  شهريه علوم آزمايشگاهي
درصد درس دوم درصد درس اول
15.3918 باكتري  شناسي 0 قارچ  شناسي  پزشكي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
38.4846 ايمني  شناسي 39.0966 ويروس  شناسي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
16.9932 زيست  سلولي  مولكولي 0 انگل  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 44.6862 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.