مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 41 کارشناسی ارشد میکروب شناسی95-96

 

کارنامه رتبه 41 کارشناسی ارشد میکروب شناسی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
41 32.8848 ميكروب  شناسي   كرمانشاه علوم آزمايشگاهي _دامپزشكي
درصد درس دوم درصد درس اول
57.7422 ايمني  شناسي 3.9984 ويروس  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
30.7938 باكتري  شناسي 44.1966 قارچ  شناسي  پزشكي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
10.6182 انگل  شناسي 0 زيست  سلولي  مولكولي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 5.8242 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.