مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 5 کارشناسی ارشد علوم ازمایشگاهی95-96

 

کارنامه رتبه 5 کارشناسی ارشد علوم ازمایشگاهی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
5 35.6592 ميكروب  شناسي   مشهد باپرداخت  شهريه علوم آزمايشگاهي
درصد درس دوم درصد درس اول
48.1236 ايمني  شناسي 0 ويروس  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
55.8144 باكتري  شناسي 27.2034 قارچ  شناسي  پزشكي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
51 انگل  شناسي 4.6308 زيست  سلولي  مولكولي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 21.369 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.