مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه10کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

 

کارنامه رتبه10کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
10 41.6772 مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني   تهران  باپرداخت  شهريه مدارك پزشكي
درصد درس دوم درصد درس اول
44.7168 مديريت  مالي  و اقتصاد بهداشت 23.3682 سازمان  و مديريت  بهداشت  و درمان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
49.4496 اصول  و مباني  سازمان  و مديريت 57.9258 كليات  بهداشت
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 29.427 زبان  عمومي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه معین استفاده نموده است.