مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه19کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

 

کارنامه رتبه19کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
19 52.8054 مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني   تبريز مديريت خدمات بهداشتي درماني _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
58.6908 اصول  و مباني  سازمان  و مديريت 36.1284 كليات  بهداشت
درصد درس چهارم درصد درس سوم
43.2684 مديريت  مالي  و اقتصاد بهداشت 37.7808 سازمان  و مديريت  بهداشت  و درمان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 79.4376 زبان  عمومي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.