مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه2کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

 

کارنامه رتبه2کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
2 73.134 مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني   تهران مدارك پزشكي
درصد درس دوم درصد درس اول
99.2052 اصول  و مباني  سازمان  و مديريت 74.358 كليات  بهداشت
درصد درس چهارم درصد درس سوم
43.2684 مديريت  مالي  و اقتصاد بهداشت 66.7386 سازمان  و مديريت  بهداشت  و درمان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 72.573 زبان  عمومي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.