مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه22کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

 

کارنامه رتبه22کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
22 48.807 مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني   اصفهان تكنولوژي پرتودرماني
درصد درس دوم درصد درس اول
60.078 مديريت  مالي  و اقتصاد بهداشت 38.25 سازمان  و مديريت  بهداشت  و درمان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
49.4496 اصول  و مباني  سازمان  و مديريت 39.0354 كليات  بهداشت
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 53.9376 زبان  عمومي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.