مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه27کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

 

کارنامه رتبه27کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
27 46.0428 مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني   شيراز مديريت خدمات بهداشتي درماني _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
40.5144 مديريت  مالي  و اقتصاد بهداشت 61.6182 سازمان  و مديريت  بهداشت  و درمان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
49.4496 اصول  و مباني  سازمان  و مديريت 51.6222 كليات  بهداشت
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 33.3438 زبان  عمومي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.